Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

18:31
3264 ecc1 500
językowcy też lubią gadżety :)

November 09 2019

21:10
Nie mam dla Ciebie miłości, Ktoś tu był przed Tobą Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą
— SKUBAS "Nie mam dla ciebie miłości"

November 06 2019

21:39
jesień zawsze brzmi jak Pink Floyd
20:45
6007 f9c7 500
20:44
5997 c693 500
20:30
20:29
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
20:28
0367 481e 500
Reposted fromsoftboi softboi viagreywolf greywolf
20:28
przez długi czas nie pozwalałam nikomu zbliżyć się do siebie tak blisko. jak małe, nieufne, wystraszone zwierzątko.
— xxx
20:27
8840 b880
Reposted fromsilkdreams silkdreams viagreywolf greywolf
20:22
5763 32e5
20:21
5761 9793
Reposted bythauturien thauturien
19:41
  Kochałem panią - i miłości mojej
  Może się jeszcze resztki w duszy tlą,
  Lecz niech to pani już nie niepokoi,
  Nie chcę cię smucić nawet myślą tą.

  Kochałem bez nadziei i w pokorze,
  W męce zazdrości, nieśmiałości, trwóg,
  Tak czule, tak prawdziwie - że daj Boże,
  Aby cię inny tak pokochać mógł.

— Aleksander Puszkin
16:07
0722 4507 500
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea

November 05 2019

22:42
осень
22:40
21:29
1475 4867 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viamaybeyou maybeyou
21:28
3921 7738
Reposted fromeffic effic viacorvax corvax
21:28
9270 52ff 500
Reposted fromHowyadoin Howyadoin viapanimruk panimruk
21:09
2753 05be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl