Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

21:04
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
21:03
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viapanimruk panimruk
20:39
2375 d51e 500
Pokolenie Ikea.
Reposted bykittiesmama kittiesmama
20:33

November 02 2019

21:37
2938 5d4e 500
Grindelwald, Szwajcaria.
Reposted fromcorvax corvax
21:31
4692 553e
21:26
7958 511c 500
long forest walk
21:24
7955 21e9 500
no filter needed. 
21:20

May 30 2018

19:56
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

19:55

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
19:55
19:54
0538 b914
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:53
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viala-lu la-lu
19:53
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viala-lu la-lu
19:52
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viamops mops
19:52
4594 92f0 500
"We were a perfect match, maybe that's why we burnt out".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viala-lu la-lu
19:52
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viala-lu la-lu

October 22 2017

17:47
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
17:44
2792 39e4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl